زندگی من درونگرا به عنوان یک میزبان و گوینده رادیو