کتاب کار آینده پژوهی فردی

تومان0

توضیحات

دکتر ورنه ویلرایت، سال هاست بر روی آینده پژوهی فردی کار می کنند. ایشان معتقدند که همان روش ها و تکنیک هایی که در شرکت ها و سازمان های بزرگ برای آینده پژوهی انجام می شود، می تواند توسط افراد برای مطالعه آینده فردی آن ها نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

ایشان علاوه بر این که یک کتاب در این مورد نگاشته اند، کتاب کار مربوط به آن نیز به صورت جدا از کتاب اصلی قابل استفاده است را تنظیم کرده اند. ایشان در کارگاه های خود از این روش استفاده می کنند و این روش را برای افراد به کار می گیرند و با استفاده از بازخوردهایی که مراجعان به ایشان داده اند، ویرایش چهارم از این کتاب کار را منتشر نموده اند.

کتاب کار آینده پژوهی فردی، یک رویکرد ۳ گامی برای مطالعه آینده فرد دارد:

۱- تحقیق: درک امروز و نیروهای موجود در امروز

۲- جستجوی سناریوهای آینده

۳- خلق یک چشم انداز، استرانژی ها و یک برنامه ریزی برای آینده دور (بلندمدت)

چرا مهم است که در مورد آینده بدانیم.